Podmínky použití

Webové stránky TestClub.com, dále zvané jako „stránky”, fungují pod pevně stanovenými podmínkami, upravujícími vztah uživatele a naší společností. Tyto podmínky jsou uvedeny níže. Vstupem na naše stránky uživatel plně souhlasí s dodržování těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo provádět v nich změny bez předchozího upozornění, či možnosti zpětných úprav.  Proto bychom rádi apelovali na uživatele, aby kontrolovali podmínky použití co nejčastěji. Před začátkem odebírání a testování výrobků si uživatel musí vytvořit osobní profil vyplněním osobních údajů do registračního formuláře.

Kdo se může stát testerem

Každá osoba, která dosáhla plnoletosti se může stát testerem a odebírat výrobky pro testování. Právnické osoby se testery stát nemohou.

Podmínky použití stránek:

-Členy se mohou stát pouze fyzické osoby. Právnické osoby se členy stát nemohou
-Pro úspěšné dokončení registrace je třeba zadat platnou emailovou a poštovní adresu
-Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky použití
-Uživatel nese plnou zodpovědnost za údaje, které přidává, používá nebo předává dál
Při zadávání informací je uživatel povinen :
-Uvést přesné a pravdivé údaje v okamžiku přijetí testovaných vzorků
-Neužívat názvů, titulů a odkazů bez svolení jejich autorů
-Nesdílet či nedistribuovat nelegální, urážlivý nebo škodlivý obsah (počítačové viry, červy, trojské koně)

V případě porušení těchto ustanovení může být uživateli bez možnosti odškodnění pozastaven nebo zrušen přístup do systému.
Majitel stránek si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit kterýkoliv členský účet i s veškerým obsahem, který jím byl publikován.
Majitel stránek si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo ukončit testování bez předchozího varování testera. Pokud je toto právo uplatněno, majitel stránek není odpovědný za žádné přímé i nepřímé škody, které tím mohou vzniknout testerovi nebo třetí straně.

Vymezení odpovědnosti:

Výrobky, zasílané uživatelům, jsou zasílány TestClub.com a ne výrobci těchto výrobků. Výrobky jsou určeny výhradně pro užívání testery, kteří za jejich užívání nesou plnou zodpovědnost. Mohou se však o jejich užívání podělit s členy rodiny. Provozovatel tohoto stránek ani dodavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za používání dodaných výrobků. Člen je povinen používat výrobek podle pokynů od výrobce, distributora nebo pokynů zveřejněných na těchto stránkách. Za nevhodné použití výrobku v průběhu jeho testování je odpovědný výlučně tester. Vlastník stránek nemůže v žádném případě nést odpovědnost za případné zneužití výrobku. Vlastník stránek není navíc odpovědný ani za jakékoliv případné škody, související s použitím těchto stránek. Uživatel se zavazuje, že bude stránky prohlížet pomocí zařízení, které neobsahuje počítačové viry a má vždy aktualizovaný software. Vlastník stránek nenese žádnou odpovědnost za přímé a nepřímé škody na zařízení uživatele, pokud v okamžiku prohlížení stránek nesplňuje výše uvedené požadavky. Vlastník stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv další škody, které mohou v souvislosti s používáním stránek www.testclub.com vzniknout. Na stránkách jsou pro uživatele rovněž dostupné interaktivní materiály. Vlastník stránek si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit jakýkoliv obsah, zveřejněný na těchto stránkách. Pokud k tomu vyvstane vážný důvod, vlastník stránek si rovněž vyhrazuje možnost pohnat uživatele k občanské či trestní odpovědnosti, zejména za příspěvky rasistické, urážlivé, hanlivé a pornografické povahy, nehledě na použitý formát informace (text, fotografie…).

Duševní vlastnictví

Používání těchto stránek neposkytuje testerovi žádná práva na duševní vlastnictví. Veškerá práva zůstávají výlučně ve vlastnictví TestClub.com. To znamená, že veškerý text, obrázky, videa, postery, loga, značky a další prvky na těchto stránkách jsou vyhrazeny a chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, práv s nimi souvisejícími a práv o ochranné známce. Proto je materiál zveřejněný na těchto stránkách, dle kodexu duševního vlastnictví, dostupný pouze pro soukromé použití, včetně použití členy rodiny testera a jakékoliv další používání, ať už ze strany testera nebo jeho rodiny, je porušením duševního vlastnictví. V důsledku toho není v žádném případě přípustné bez předchozího souhlasu TestClub.com jakkoliv reprodukovat, distribuovat, prodávat či modifikovat prvky těchto stránek nebo jejich části. Jakékoliv nezákonné použití těchto stránek nebo jejich části (hacking, porušení předpisů…) může vyústit v trestním oznámení.

Ochrana osobních údajů
Stránky o vás mohou uchovávat určité informace. Tyto informace jsou využívány TestClub.com. Podle zákona ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích a správě informací máte právo upravovat nebo odstranit své údaje. V případě takového požadavku nás neprodleně kontaktujte na této stránce.

Hypertextové odkazy a cookies

Stránky TestClub.com obsahují četné hypertextové odkazy na další internetové stránky. Vlastník stránek nicméně nemá možnost kontrolovat obsah navštívených webových stránek a nenese v souvislosti s tímto žádnou odpovědnost. Prohlížení stránek TestClub.com může být provázeno instalací cookies do počítače uživatele. Uživatelé však mohou instalaci cookies zamezit patřičným nastavením vlastního prohlížeče :

V aplikaci Internet Explorer: Nástroje / Možnosti internetu. Klikněte na soukromí a dále na Zablokovat všechny soubory cookie. Potvrďte OK.

V Mozilla Firefox: Nástroje / Možnosti. Klikněte na soukromí a zrušte povolení cookies. Potvrďte stisknutím OK.

Záruka

V souladu s platnými právními předpisy berete na vědomí, že: Stránky jsou k dispozici k užívání bez jakékoliv záruky ze strany TestClub.com. Informace získané z našich stránek využíváte na vlastní riziko. TestClub.com nezaručuje, že obsah webových stránek, popř. produkty na nich nabízené, dokonale splní vaše očekávání, a že stránky budou dostupné nepřetržitě a bez chyb. V případě výskytu technických potíží budou stránky opraveny v nejkratší možné době a spuštěny po ujištění, že neobsahují žádné škodlivé kódy. Jakýkoliv materiál, který uživatel ze stránek stahuje, je stahován na vlastní riziko uživatele. TestClub.com nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat v počítači. Žádná informace vyplynuvší z písemné nebo ústní komunikace mezi uživatelem a TestClub.com nemůže vytvořit odpovědnost, pokud tato není zároveň uvedena v těchto podmínkách.

Vymezení odpovědnosti

V souladu s platnými právními předpisy a nařízeními není společnost TestClub.com odpovědná za žádné přímé a nepřímé škody, zapřičiňující ztráty zisku, zákazníků, dat a nehmotného majetku, které mohou nastat v důsledku používání nebo nemožnosti používání této služby. TestClub.com nemůže být činěna odpovědnou za jakékoliv hackerské útoky, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě dat uživatele.

Ukončení nebo přerušení dodávky

TestClub.com si vyhrazuje právo v případě potřeby dočasně nebo trvale upravovat části těchto stránek a to bez předchozího upozornění nebo náhrady. TestClub.com v žádném případě nenese odpovědnost vůči státu nebo jakékoliv třetí straně za změny, přerušení provozu nebo nedostupnost internetových stránek.

Ustanovení týkající se dostupných služeb

Některé položky na webu umožňují vyjádření názoru. Komentáře a články, zveřejněné na stránkách TestClub.com jsou názorem jejich autora a v žádném případě neodpovídají oficiálnímu stanovisku TestClub.com. Vyjádřením svého názoru v kterékoliv sekci stránek uznává uživatel všechna práva k duševnímu vlastnictví ve prospěch společnosti TestClub.com, která s nimi může disponovat po dobu neurčitou, může je množit, prezentovat a upravovat v jakémkoliv jiném médiu a formátu. V souvislosti s tímto bodem souhlasí uživatel s tím, že bude danou sekci používat jenom k tomu, k čemu je tématicky určena a vyvaruje se přitom obtěžování a ohrožování ostatních, porušování lidských práv, práv na soukromí a práv na lidskou důstojnost. Uživatel je odpovědný za všechny své názory a stanoviska a TestClub.com je tudíž zbavena veškeré odpovědnosti v případě, že by některé spory mohly dojít až k soudním jednáním. Uživatel nese veškeré výlohy a náklady, které v souvislosti s tímto mohou vzniknout. TestClub.com si navíc vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda váš názor bude na stránkách zveřejněn.

 

Právní úprava

Stránky podléhají francouzské legislativě.